14.04.2015 Клубна среща през Април – тема Как се прави франчайзинг бизнес в България

ГЛЕДАЙТЕ ДИСКУСИЯТА ОТ СЪБИТИЕТО ТУК

Уважаеми,  CEO CLUB BULGARIA членове, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашата среща през април. Ако желаете да се присъедините, моля, потвърдете вашето присъствие на partners@ceoclub.bg или +359 888 18 3883 и запишете тази дата в календарите си.

CEO Club Bulgaria среща през април

Дата: 14 април  2015, вторник

Час: 18:30 – 23:00

Място:  Culture Beat Club – пл. България № 1, НДК 

Дрескод: Бизнес кежуал

Програма:

1.       Напитка за добре дошли 

2.       Програми за лоялност с елементи на геймификация –  11235 LTD от Стефан Стефанов – Търговски директор

3.       Дръж нещата под контрол – Електронна WEB система за оптимизиране и отчетност на юридически дела, процеси и договори – софтуерна компания  NGSS  от Евгени Вълчев – управляващ съдружник

4.       Бизнес Дискусия: Как се прави Франчайзинг Бизнес в България?

гост-лектори:

  • Светослав Билярски – председател на Асоциацията на франчайзите в България и партньор във Franchising.bg
  • Веселин Венев  Office1 SuperStore
  • Георги МинчевСладкарници НЕДЕЛЯ
  • Фасилитатор: Милен Иванов, СЕО CLUB BULGARIA

5.       Безплатна томбола за всички присъстващи на събитието (моля, оставете своя визитка на входа на събитието, за да участвате в томболата)

6.       Нетуъркинг

 

Входни такси*: 

·        Преди събитието (само по банков път, издаване на фактура) – 10 лв. (без CEO CLUB Premium карта) и 5 лв. (със CEO CLUB Premium карта)

·        На входа (само в брой, без фактура, издаване на касова бележка) – 15 лв. (без карта) и 10 лв. (за CEO CLUB Premium картодържатели)

·        За притежателите на CEO CLUB GOLD CARD – БЕЗПЛАТНО!!!  (Не необходима предварителна резервация)

*Моля, имайте предвид, че входната такса за събитието в София не включва никаква храна и напитки (освен комплимента от нашия домакин). По време на коктейла можете да поръчате напитки от бара.

_____________________________________________________________________

За предварително заплащане  – CEO CLUB BULGARIA банкова сметка:
BG 48 PIRB 80 75 16 0333 5531

_____________________________________________________________________

Ако желаете да станете притежател на CEO CLUB  GOLD карта  или валидността на вашата изтича, можете да направите поръчка на: partners@ceoclub.bg като изпратите вашите имена на латиница не по-късно от 5 дни преди датата на събитието. Готовата карта можете да получите на съответното събитие. Цена на картата: 99 лв

Фактури ще бъдат издавани само ако заплатите входната такса по банков път преди съответното събитие. Моля да ни изпратите данни за фактура на info@ceoclub.bg. Може да заплатите и на място входната такса, но няма да бъде издадена фактура, само касова бележка.

Ако се интересувате от презентация, рекламни възможности, как да получите своята карта или всякаква друга информация, моля свържете се с:

София – Александрина Дечева на  partners@ceoclub.bg или  +359 888 18 3883.
Пловдив –  Силвия Павлова на  plovdiv@ceoclub.bg или  +359 887 16 1800

Dear CEO CLUB BULGARIA members,

We have the pleasure to invite you to our
April meeting in Sofia. If you want to join us, please confirm your presence on partners@ceoclub.bg or +359 888 18 3883 and please book this date in your calendar.

CEO Club Sofia meeting 

Date: 14th April 2014, Tuesday

Time: 18:30 – 23:00

Location:  Culture Beat Club, NDK,1 Bulgaria Blvd., Sofia, Bulgaria

Dress code: Business casual
Agenda:  

1.      Welcome Drink

2.      Loyalty Programs with Gamification – 11235 LTDcompany by Stefan Stefanov – Commercial Director

3.      Keep things under control – Electronic WEB system optimization and reporting of legal cases, processes and contracts – software company NGSS by Evgeni Valchev – Managing Partner

4.      Business Discussion: How to do Franchise Business in Bulgaria?

guest speakers:

• Svetoslav Biliarsky – President of the Association of franchises in Bulgaria and partner in Franchising.bg

• Veselin Venev – Office1 SuperStore

• Georgi Minchev – CEO NEDELYA confectioneries

• Facilitator: Milen Ivanov, CEO CLUB BULGARIA

5.   Free raffle for all attendees of the event (please leave your business card at the entrance to the event to participate in the lottery)

6.  Networking

Entrance fees*:  – Payable before the event (only via bank, invoice is received) – 10 lv. (without a CEO CLUB Premium card) and 5 lv. (with CEO CLUB Premium card)
– At the door (only cash, no invoice, only receipt) – 15 lv. (without a card) and 10 lv. (with a card)
– If you are holder of CEO CLUB GOLD CARD – FREE! (Pre-booking is not required)
* Please, note that the entrance fee for the  event does not include any food or drinks (except those that are compliment by our host). You can order such at the bar during the cocktail.

_________________________________________________________________
For pre-payments for the event  – CEO CLUB BULGARIA bank account:
BG 48 PIRB 80 75 16 0333 5531
_________________________________________________________________

If you want to get а CEO CLUB GOLD CARD or if your card validity has expired you can order your card: partners@ceoclub.bg by sending your name in latin no later 5 days before the event. You can collect and pay the card at the event. Card price – 99 lv
Invoices will be issued only if you pay via bank transfer prior to the event. Please, send invoice details to: info@ceoclub.bg You can pay on the spot but no invoices can be issued there, only receipts.

———————————————————————————————–

If you are interested in presentations and promotional options, how to get a card or need any kind of information, please contact:
Sofia – Alexandrina Decheva  at  partners@ceoclub.bg or +359 888 18 3883.
Plovdiv –  Silviya Pavlova at  plovdiv@ceoclub.bg or  +359 887 16 1800

ГЛЕДАЙТЕ ДИСКУСИЯТА ОТ СЪБИТИЕТО ТУК