25-26.02. – XIV Национален Семинар “ФИНАНСОВ АНАЛИЗ и ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ”

“ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, със съдействието на „ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ” и “EXPERT EVENTS”, има удоволствието да Ви покани на

Четиринадесетия Национален Семинар на тема:

 

 

 

 

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” – 25 и 26 февруари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!

Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране, в това число прогнозирането и планирането на приходите, разходите, ликвидността, амортизациите, данъчните ефекти и критичната точка на дейността на бизнеса. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността.

Сред конкретните теми на семинара са:

 

 

 

 

– Същността, видовете и целите на АНАЛИЗА на ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
– Анализа на БАЛАНСА на ФИРМАТА
– Анализа на АКТИВИТЕ и ПАСИВИТЕ
– Анализа на КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА и ЛИКВИДНОСТТА на предприятието
– Анализа на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ, анализ на ИЗТОЧНИЦИТЕ на ПРИХОДИ и ИЗТОЧНИЦИТЕ на РАЗХОДИ
– ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ на ФИРМАТА и АНАЛИЗЪТ на ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ като ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ
– ФИНАНСОВОТО ПЛАНИРАНЕ и ПРОГНОЗИРАНЕ на ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ
– Краткосрочно и дългосрочно ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ
– Планиране на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ на предприятието
– КРЕДИТНА ПОЛИТИКА и КРЕДИТЕН ПРОЦЕС във фирмата
– Управление на ЛИКВИДНОСТТА. Роля и ефект от ФИНАНСОВИЯ ЛЕВЪРИДЖ
– Съставянето на БЪДЕЩИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Ще бъдат разяснени и онагледени примери относно съставянето на:

– Финансовите показателите за ликвидност и задлъжнялост (Liquidity Ratios)
– Показателите за обращаемост на активите (Asset Turnover Ratios)
– Показателите за рентабилност на фирмената дейност (Profit Ratios)
– Показателите за възвръщаемост (Return Ratios)
– Показателите за пазарна стойност и растеж
– Схемата на Дю Пон (Return on Investments-ROI)

Семинарът е насочен към собствениците, управителите и мениджърите в търговските дружества, финансовите мениджъри и финансови специалисти, финансовите и инвестиционни анализатори, счетоводителите и главните счетоводители, представителите на банкови и небанкови финансови институции.

ЛЕКТОР на семинара е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.

За повече информация за семинара, програма и за да заявите своето участие в Четиринадесетия Национален Семинар, моля посетете: http://interaccount.eu/seminars/finansov-analiz-14