Асоциация на създателите на авторско съдържание

Сдружението има за цел да изгради жизнеспособна клъстерна структура от организации, работещи в сферата на създаване на авторски продукти, представяне пред широка общественост на авторски и творчески продукти, изследване и анализи на въздействието върху обществото на творческите продукти, разпространение и реализация на авторско съдържание и продукти. Обединениетоподпомага взаимодействието между членовете и сходни организации в страната и чужбина с цел обмен на програми, идеи и добри практики за транснационално, регионално и социално сближаване, достигане до нови пазари и технологично ноу-хау, подпомага прилагането на нови производствени решения за развитие на иновативния потенциал на членовете на обединението, водещ до увеличаване на производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам – и до повишаване конкурентоспособността на фирмите членове на клъстера и разширяване на експортния им капацитет.

Сдружението ще постига своите цели чрез насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в клъстера като инструмент за повишаване на националната конкурентоспособност и установяването на пазарно ориентирана и международно отворена бизнес среда, чрез организиране на информационно-консултативни срещи на територията на страната с цел повишаване капацитета на фирмите членове на клъстера и подпомагане на отделните автори в процесите по регистрация и защита на авторски права и продукти; както и чрез организиране и участие в национални и международни конференции, семинари, форуми, работни срещи.  Участие в международни изложения, панаири и телевизионни пазари с цел реализация на продукцията на международните пазари и др.

АСАС приема  нови членове на сдружението, развиващи дейност и свързани със създаването на авторски и творчески продукти, развиващи мрежи за дистрибуция на готови продукти, изготвящи анализи  и откриване на нови пазари и други.

За повече информация:

Email: pliconsult@gmail.com