Защита на лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, “СЕО Club Bulgaria” предоставя на членовете на Клуба следната информация:

Дружеството – Администратор на лични данни е СИО КЛУБ БЪЛГАРИЯ ООД, дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър.

СЕО Club Bulgaria цени изключително много конфиденциалността и правото на неприкосновеност на личния живот на своите членове и пази данните, които обработва, сведени до минимум и максимално защитени. Обработваме само данни, които са ни необходими за осъществяване на нашата дейност и само с Ваше потвърждение и на базата на законоустановени основания.

Данните, които обработваме за членовете ни, са:
Име, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

Адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с Вас в изпълнение на ангажиментите ни и за предоставяне на информация относно инициативите на Клуба, както е описано в Писмото за ангажимент, в отговор на Вашите запитвания и искания и за да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите членове са ни предоставили доброволно. Това означава, че всички лица, включително членовете на Клуба, носят отговорност да не предоставят данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Предприели сме широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите на Клуба.

Обработваме данните Ви, докато сте член на Клуба, след което ги изтриваме от нашата база данни, освен ако това не се изисква от закон или Вие не заявите желание да продължите да получавате уведомления по електронна поща за дейността на Клуба за срок от една година след прекратяване на членството Ви, като отбележите тук: 

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. Може да Ви бъде отказано да заличим личните ви данни за спазване на наше правно задължение или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Можете да използвате най-удобния за Вас начин за комуникация, като адресирате всички искания до: адрес: София, бул. Христо Смирненски 7, или в друг удобен за вас комуникационен канал КОНТАКТИ